Horizon Opleidingen

een plek waar iedereen zich thuis mag voelen

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HORIZON OPLEIDINGEN

16 februari 2022

Artikel 1: Definities
1. Opleidingscentrum Horizon Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee opleidingscentrum Horizon Opleidingen als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en (studie)overeenkomsten tussen opleidingscentrum Horizon Opleidingen en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opleidingscentrum Horizon Opleidingen overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opleidingscentrum Horizon Opleidingen voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene Cursusvoorwaarden.

5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Horizon Opleidingen behoudt zich het recht deze prijzen te kunnen wijzigen.

6. Horizon Opleidingen houdt zich aan de wettelijke eisen en regels van Consuwijzer.

7. Voor onze meerdaagse trainingen geldt een aanwezigheidsverplichting van 85% per cursus of studiejaar om in aanmerking te komen voor een certificaat.

8. Een duplicaat diploma/certificaat kan aangevraagd worden via e-mail info@horizonopleidingen.nl Voor afgifte van een duplicaat diploma/certificaat brengen wij € 25,- kosten in rekening. Deze dienen vooraf voldaan te worden.

9. Bij Horizon Opleidingen werken wij met gemengde groepen, minimum leeftijd 21.

10. Alle vragen aan Horizon Opleidingen van administratieve aard of m.b.t. onderwijs worden binnen 48 uur beantwoord, met uitzondering van vakantieperiodes. Gedurende vakanties word er een email gestuurd met een bevestiging van ontvangst met daarbij informatie m.b.t. de gewijzigde doorlooptijd.

 

Artikel 3: Aanmeldingen
1. Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient bij inschrijving op de website te geschieden door de cursist. De cursist ontvangt per email direct een bevestiging van deze inschrijving. Na ontvangt van de inschrijving via de website met de daarbij behorende benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen de persoonlijke bevestigingsbrief en de bijbehorende factuur voor de inschrijving per email. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een uitnodiging per email.

2. Opleidingscentrum Horizon Opleidingen is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

3. Prijzen zijn in Euro en inclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

5. Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden en geeft u aan volledig gezond te zijn. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen met Horizon Opleidingen.

6. Na aanmelding van een cursus geldt er een bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding, waarbinnen de inschrijving kosteloos geannuleerd wordt. De bedenktermijn vervalt wanneer het eerste leermoment heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door Horizon Opleidingen
1. Horizon Opleidingen behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Horizon Opleidingen een passend alternatief aanbieden. Horizon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Horizon Opleidingen noodzakelijk zijn, Horizon Opleidingen de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
Horizon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Horizon Opleidingen, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Horizon Opleidingen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Horizon Opleidingen de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen. Horizon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Horizon Opleidingen zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen binnen 7 dagen teruggestort, Horizon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

5. In het geval van annulering door Horizon Opleidingen krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Horizon Opleidingen is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden, Horizon Opleidingen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

 

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer
1. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen.
Voor het omzetten van een training of trainingsdatum wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 weken en 1 week voor de cursus € 50,00, binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht. Na overleg met Horizon Opleidingen (voorafgaand aan de training) is het mogelijk om de inschrijving over te dragen op een andere cursist, administratiekosten bedragen € 15,00.

2. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per mail (niet via contactformulier) plaats te vinden.

3. Afhankelijk waarop Horizon Opleidingen de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Tot 6 weken voor aanvang van de cursus – € 25,00.
b. Tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de cursus – € 50,00.
c. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursusdatum is 100% van de cursuskosten verschuldigd.
d. Bij actiecursussen is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

4. Annulering deelname gratis lesdagen / oefendagen / lezing is kosteloos, mits wij uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de lesdag, schriftelijk een annulering ontvangen voor aanvang van de gratis lesdag / oefendag / lezing. Indien wij binnen de gestelde termijn geen annulering ontvangen worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

5.1 De kosten voor het annuleren of omzetten van een cursus als gevolg van ziekte is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring. Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terug betaald. De doktersverklaring dient binnen 2 weken na de betreffende cursusdatum bij ons aanwezig te zijn.

5.2 Er is geen restitutie mogelijk bij het tussentijds stoppen van een cursus of opleiding.

5.3. Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van cursus of opleiding van de administratiekosten. Indien nog niet betaald ontvangt de deelnemer een naheffing van deze kosten.

6. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

7. Inschrijfgelden voor de opleidingen bij Horizon Opleidingen worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien nog niet voldaan, open staan als kosten voor de cursist / student. Betalingen therapeutische studiejaren worden niet gecrediteerd na annulering van de opleiding. Aanbetalingen voor de massage- of coaching opleidingen worden na annulering niet geretourneerd en blijven, indien niet voldaan, open staan voor betaling, ongeacht de termijn waarbinnen de opleiding wordt geannuleerd.

8.Eventuele terugbetalingen worden binnen 7 dagen verwerkt.

9. Inhalen van lesdagen is niet mogelijk. De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus of opleiding. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

 

Artikel 6: Betaling

1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van Horizon Opleidingen o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling. Termijnbetalingen niet mogelijk bij actie cursussen en aanbiedingen.

2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.

3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Horizon Opleidingen ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

 

Artikel 7: Auteursrechten
1. Alle rechten van het door Horizon Opleidingen verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Horizon Opleidingen, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Horizon Opleidingen is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Horizon Opleidingen worden verzorgd.

3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Horizon Opleidingen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.
Horizon Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

2. Horizon Opleidingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.

3. Horizon Opleidingen is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede cursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede cursist voor, na of tijdens de cursus.

4. Horizon Opleidingen is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

5. Horizon Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opleidingsinstituut Horizon Opleidingen is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Horizon Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7. Horizon Opleidingen is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

 

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
1. Horizon Opleidingen behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

2. Horizon Opleidingen behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Horizon Opleidingen niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

3. Horizon Opleidingen behoudt zich, met opgave van redenen, het recht voor deelnemers/studenten, die door de docenten aangegeven voorwaarden, welke noodzakelijk zijn voor de voortgang binnen de opleiding niet of onvoldoende nakomen, waardoor een voortgang binnen de opleiding onmogelijk wordt, van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 10: Geheimhouding
1. De aan Horizon Opleidingen verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Horizon Opleidingen, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Horizon Opleidingen, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Horizon Opleidingen worden gemeld.

 

Artikel 11: Bijzondere bepalingen
1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen en de cursus te volgen.

2. Actie kortingen/prijzen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen, opleidingen, cursussen.

3. Op onze meerdaagse cursussen geldt een aanwezigheidsverplichting van 85% om in aanmerking te komen voor een certificaat. Neem contact op met kantoor voor de aanwezigheidsverplichting voor de cursus van uw keuze.

4. Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeftde consument het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de overeenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

 

Artikel 12: Geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Horizon Opleidingen beschikt over een klachtenreglement.

 

Artikel 13: Gezondheidsverklaring
Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Cursist geeft met de inschrijving aan lichamelijk en psychisch in staat te zijn deel te nemen aan de cursus. Horizon Opleidingen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 14: Beeld- en geluidsopname
Het voor onze cursisten / studenten niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie.

 

Horizon Opleidingen houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Cursist geeft door schriftelijke / mondelinge inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.

Horizon Opleidingen is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 54050774