Horizon Opleidingen

een plek waar iedereen zich thuis mag voelen

EXAMENREGLEMENT

Dit examenreglement is van toepassing op alle (her)examens binnen Horizon Opleidingen

Een examen binnen Horizon Opleidingen kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Theorie examen
  • Praktijkexamen
  • Persoonlijke presentatie
  • Reflectieverslag of Eindverslag
  • Een combinatie van bovengenoemde onderdelen

 

Visie
Bij Horizon Opleidingen werken we vanuit een holistische visie. In de holistische visie zijn lichaam en geest één geheel en drukken in wezen hetzelfde uit. Ook je gevoel, je emoties, je gedachten, je sociale beleving en je spiritualiteit maken deel uit van dit grote geheel, waarin alles met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt.
Het lichaam laat altijd in hier en nu zien wat er is en is op deze wijze eigenlijk jouw eigen schatkist vol informatie voor jezelf. Je eigen wijsheid en waarheid kun je daarin ontdekken. Je kunt slechts zelf ontdekken wat jouw lichaam je te vertellen heeft; iedereen is immers de expert van zichzelf.
De sleutel tot die informatie is het aandachtig ervaren van de signalen van je lichaam. De signalen van je lichaam bieden een ingang om achter deze zelfkennis te komen.

Binnen deze visie wordt een klacht of symptoom dan ook niet gezien als alleen maar een materiële storing. Als alles met elkaar samenhangt, heeft ook een klacht meer betekenis dan dat en houdt verband met ons innerlijk leven.
Het gaat erom deze te kunnen herkennen, erkennen en aanvaarden als een deel van jezelf. Op dat moment vindt er heling plaats; alle delen van jezelf komen weer bij elkaar in een nieuwe balans. Er is weer ruimte voor alle levensenergie om door je heen te stromen.

Competenties
De competenties waarop beoordeeld wordt hebben betrekking op de thema’s; communiceren, persoonlijkheid, leiding geven, denken en leren, organiseren en taken uitvoeren.

Aanwezigen tijdens het examen
1. Examenkandidaat
2. Externe oefencliënten
3. Twee examinatoren

Het examen
De examens zijn niet openbaar.

Inschrijven voor een examen
Om je in te kunnen schrijven voor het examen van de driejarige opleiding zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

    1. De modules die onderdeel zijn van de opleiding waar je examen in doet, dienen met een positief resultaat doorlopen te zijn en hiervan ben je in het bezit van een certificaat.
    2. De Therapeutische Ontwikkeling/Supervisie is met een voldoende beoordeeld door de betrokken docenten.

 

Mocht de Therapeutische Ontwikkeling/Supervisie nog niet als voldoende beoordeeld zijn, omdat wij van mening zijn dat je nog onvoldoende inzichten en vaardigheden bezit, dan zal je een persoonlijk advies ontvangen met de extra aanvullingen die nodig zijn om dit onderdeel met voldoende af te kunnen ronden. Dit kan er toe leiden dat je niet op het einde van de opleiding deel kunt nemen aan het examen. Er komt dan een nieuwe beoordeling om te kijken of de betreffende inzichten  en vaardigheden voldoende zijn om in het daaropvolgende opleidingsjaar deel te kunnen nemen aan het examen.

Beoordeling examen
Per (deel)examen wordt vastgesteld of de student/cursist geslaagd of afgewezen is.
De betrokken examenkandidaten ontvangen binnen 2 weken na het examen schriftelijk de uitslag van het examen. Voor het examen aan het einde van het derde jaar, dient er binnen twee weken na het praktijkexamen een reflectieverslag ingeleverd te worden. Na deze datum ontvangt de examenkandidaat binnen drie weken schriftelijk de uitslag van beide onderdelen.
Een diploma of certificaat met goed gevolg wordt uitgedeeld aan de kandidaat die voldoet aan de exameneisen. Het is mogelijk om slechts 1 keer herexamen te doen, theorie en praktijk. Zakt men voor het herexamen dan bestaat de mogelijkheid de cursus opnieuw te volgen.

Inzagerecht
Op verzoek van de studenten / cursisten is het mogelijk om het examen in te zien.
Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het secretariaat van opleidingscentrum Horizon Opleidingen via info@horizonopleidingen.nl binnen 4 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Uitsluiting van deelname
1. Horizon Opleidingen behoudt zich het recht voor studenten/cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het examen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige studenten/cursisten, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

2. Horizon Opleidingen behoudt zicht het recht voor studenten/cursisten die eerder gemaakte afspraken met Horizon Opleidingen niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Examenbepalingen
1. Planning/inschrijving: Praktijkexamens ter afronding van de opleiding worden opeen vooraf bepaalde datum afgenomen. Je dient je hiervoor aan te melden, ook als het een herkansing betreft. De indeling wordt uiterlijk 2 weken voor de examendatum per mail gecommuniceerd aan de deelnemers.

2. Examengeld: De kosten voor het examen staan vermeld bij de betreffende training / opleiding en dient voor aanvang van het examen te zijn voldaan. Wordt het bedrag te laat ontvang door opleidingscentrum Horizon Opleidingen dan wordt de kandidaat uitgesloten van deelname aan het examen.

3. Afmelding: Tot zes weken voor het examen is het mogelijk om kosteloos het examen te verplaatsen. Meld je je niet tijdig af voor het examen of verschijn je niet op het examen dan betekent dit dat je de volledige examenkosten opnieuw moet voldoen op het moment dat je je praktijkexamen alsnog gaat afleggen.

4. Herkansing: Mocht je onverhoopt niet in één keer slagen voor je examen dan mag je maximaal één keer een herexamen doen. Het herexamen vindt plaats tijdens de eerstvolgende examenronde. Hiervoor kun je je opnieuw inschrijven en is er opnieuw examengeld verschuldigd.

5. Geheimhouding: De examinatoren en oefencliënten zullen strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die door de studenten/cursisten wordt verstrekt tijdens het examen.

6. Uitslag en bezwaar: Mocht je het niet eens zijn met de beoordeling van het examen dan kun je binnen 5 werkdagen na bekendmaking van de uitslag schriftelijk bezwaar indienen door een mail te sturen naar info@horizonopleidingen.nl

Fraude
Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent zijn competenties geheel of gedeeltelijk onmogelijk is.

1. Voorbeelden
In ieder geval worden de volgende gedragingen als fraude aangemerkt:
Het geheel of gedeeltelijk overschrijven van andermans uitwerkingen van opdrachten, het inleveren van niet oorspronkelijk werk, het niet opvolgen van instructies van de examinator en het gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen.

2. Vermoede fraude
Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed deelt de examinator of een afgevaardigde van Horizon Opleidingen dit mee aan de kandidaat en maakt hiervan een aantekening. Bewijsstukken worden in beslag genomen.

3. Maatregelen fraude
Wanneer het oordeel fraude is gemaakt kan opleidingscentrum Horizon Opleidingen de volgende maatregelen opleggen:
• ongeldig verklaren van de uitslag van het betreffende examen.
• uitsluiting van verdere deelname aan de opleiding.
• Horizon Opleidingen stelt de fraudeur hiervan schriftelijk op de hoogte.

Aansprakelijkheid
Opleidingscentrum Horizon Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het examen, zoals onder meer vervolgschade.

Bijzondere bepalingen
student/cursist verklaart dat tijdens deelname aan een cursus de student/cursist in goede gezondheid en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening van een methode, door Horizon Opleidingen of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan- en voor volledige verantwoording van oefencliënt en student/cursist zelf.

Geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Horizon Opleidingen beschikt over een klachtenreglement.

Gezondheidsverklaring
Student/cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Horizon Opleidingen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Beeld- en geluidsopname
Het voor onze studenten/cursisten niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie.
Horizon Opleidingen houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Student/cursist geeft met de inschrijving voor een examen aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.